Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

karta nr: UMB222

Planujesz przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu? Poniżej wyjaśniamy co należy zrobić.

  Wniosek można złożyć:

 1. Poprzez stronę www.obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Podmiot przyjmujący na siebie wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, który znajdziesz TUTAJ, należy dołączyć:

 1. Zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Oświadczenie nowego inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu oraz za pełnomocnictwo.

  Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Przez Internet bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu www.obywatel.gov.pl pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą lub w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska.

Uzyskaj przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji zawartych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

 1. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu wynosi 105 zł i jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Do 30 dni.

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska - Referat Polityki Środowiskowej, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pokój 212, tel.: (52) 58 58 632, (52) 58 58 710

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji.

 1. Art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

 1. Przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy możliwe jest wyłącznie, gdy przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
 3. Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.