Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

karta nr: UMB118

Masz zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Pamiętaj, że należy to zgłosić do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić.

Zgłoszenie możesz wysłać przez:

1. Internet poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

2. Drogą pocztową na adres: Wydział Zieleni i  Gospodarki Komunalnej, ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz.

Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię, wystarczy wypełnić zgłoszenie. Wzór zgłoszenia znajdziesz TUTAJ. Pobierz, wypełnij, podpisz i wyślij.

1. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zadzwoń pod wskazany numer telefonu: ul. Jezuicka 4a, III piętro, pokój nr 15, tel. 52 58 59 432 lub 52 58 59 528.

2. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu obywatel.gov.pl. pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ 

Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia. 

Nie pobiera się opłat za zgłoszenie.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Referat Komunalny, ul. Jezuicka 4a, III piętro, pokój nr 15, tel. 52 58 59 432 lub 52 58 59 528

Art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.- dalej u.c.p.g.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, na podstawie art. 5 ust. 7 u.c.p.g., wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie tego obowiązku, a wykonanie decyzji w tym zakresie podlega egzekucji administracyjnej (art. 5 ust. 9 u.c.p.g.).

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ