logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie licencji na wyk. kraj. trans. drog. w zakresie przewozu osób sam osob., poj sam. pow. 7 do 9 osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy/zgł. zmiany/zawieszeniu dział. (WUK-I.0143.7.25.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

 

udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,  pośrednictwa przy przewozie rzeczy / zgłoszenie zmiany / zawiadomienie o zawieszeniu działalności / zrzeczeniu się licencji

 

Wymagane dokumenty

 1. UDZIELENIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

 

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego oraz liczby wypisów z licencji;

 

 

Załączniki:

 1. oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (wzór – załącznik 6),

 2. zaświadczenia o niekaralności kierowców opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 3. wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 9),

 4. oświadczenie wypełnia przedsiębiorca wykonujący przewóz okazjonalny (wzór – załącznik 10),

 5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

   

 

 1. UDZIELENIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

 

Wymagane dokumenty:

 

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona,

 

Załączniki:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym (wzór – załącznik 5)

 2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu)

 3. oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (wzór – załącznik 6)

 4. dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej pozwalającej
  na podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa: 50.000 euro

 5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

 

 1. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji,

 2. dokumenty potwierdzające zakres zmian.

 

 1. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

- liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

 

 Załączniki:

 1. wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,

 2. wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

   

   

 1. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

 

 Wymagane dokumenty:

 

 1. zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające:

  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

  - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

 1. licencja na wykonywanie transportu drogowego,

 2. wszystkie wypisy z licencji.

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.105, tel. 58-58-818.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.