logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką / zgłoszenie zmiany/ zawieszenie działalności/zrzeczenie się licencji (WUK-I.0143.8.21.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Wymagane dokumenty

A.  UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane:
    - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę, albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

-  numer identyfikacji podatkowej - NIP,

- obszar wykonywania przewozów,
- czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat),
- wykaz pojazdów .

 Załączniki:

1.   oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji ( wzór – załącznik nr 2),

2.   oświadczenie dotyczące spełniania określonych wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub zatrudnionych przez niego kierowców (wzór – załącznik nr 10),

3.   oświadczenie, że pojazd zgłoszony do licencji spełniania wymagania techniczne  określone odrębnymi przepisami,

4.   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

B.  ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

 Wymagane dokumenty:

 1.   wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji,

2.   dokumenty potwierdzające zakres zmian (np. wykaz pojazdów, zmiana adresu).

 

C.  ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

 Wymagane dokumenty:

1.   zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

Załączniki:

1.   licencja.

 

D.  ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

1.   zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

1.   licencja na wykonywanie transportu Drogowego.

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-610.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.


Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

 

Wymagania te stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.