logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką / zgłoszenie zmiany/ zawieszenie działalności/zrzeczenie się licencji (WUK-I.0143.8.22.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Wymagane dokumenty

 A. UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

 

 

 1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane:
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę, albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

-  numer identyfikacji podatkowej - NIP,

- obszar wykonywania przewozów,
- czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat),
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,

- określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji,

 

 

Załączniki:

 1. oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (wzór – załącznik 6),

 2. oświadczenia i wykaz dotyczący kierowców wraz z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy przez niego oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz z wykazem kierowców ( wzór- załącznik nr 11 z tabelą nr 1).,

 3. wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 9),

 4. oświadczenie dotyczące spełniania wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji (wzór – załącznik 12),

 5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

 B. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji,

 2. dokumenty potwierdzające zakres zmian,

 3. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

 

C. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:

  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

  - okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

Załączniki:

 1. wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.

 

D. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

 

 1. zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające:

  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

  - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

 1. licencja na wykonywanie transportu drogowego,

 2. wypisy z licencji, jeżeli zostały wydane

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-610.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.


Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

 

Wymagania te stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.

 

Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1)   odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

a)  kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)  praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2)   przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3)   kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1)   przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

2)   kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3)   podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4)   osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:

1)  (17) po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3;

2)   w trybie określonym w art. 14, w przypadku gdy:

a)  wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia,

b)  ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego