logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian (WUK-I.0143.10.24.2020)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Wymagane dokumenty

  1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

 

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne  zawierający następujące dane:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym  

  Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP),

- określenie rodzaju transportu drogowego,

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie  

  wykorzystywał do wykonywania przewozów drogowych,

Załączniki:

  1. zaświadczenia o niekaralności kierowców opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

  2. wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 9).

  3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.


  1. ZGŁOSZENIE ZMIANY

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zaświadczeniu.

  2. Dokumenty potwierdzające zakres zmian.

 

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 105, tel. 58-58-818.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 

Wniosek składa i potwierdza odbiór dokumentu wyłącznie przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t albo przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

 

W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia kieruje się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl

 

 Art. 3. ust. 2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

1)  w ramach powszechnych usług pocztowych,

2)  w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

3)  przez podmioty niebędące przedsiębiorcami

4)  w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

 

Art. 33. ust. 2. (utd) Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych;

2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858);

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.