logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów przez posiadacza nieruchomości (WGK-III.0143.1.18.2020)

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości - załącznik nr 1 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - załącznik nr 1A i 1B do wniosku.
 3. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - załącznik nr 5 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność - załącznik nr 2 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.
 2. Zgoda właściciela, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - załącznik nr 3 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.
 3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych - załącznik nr 4 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.
 4. Informacja o wykonanych nasadzeniach zastępczych - załącznik nr 6 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020

Opłaty

 1. Za złożenie wniosku wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty.
 2. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty.
 3. Opłata skarbowa:
 • za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł,
 • za wydanie zaświadczenia (na wniosek strony) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w wysokości 17,00 zł,

płatne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel. 52 58 58 697, pok. nr 10 tel. 52 58 58 465, 58 58 669, 58 58 621.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

RODO - załącznik -