Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Podatek od nieruchomości (korekta)

karta nr: UMB143

Sprzedałeś nieruchomość lub jej część? Wybudowałeś, rozbudowałeś lub wyburzyłeś budynek na działce? Zmieniłeś sposób użytkowania nieruchomości? Wypowiedziałeś umowę najmu lub dzierżawy zawartą z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa albo zakończył się okres jej obowiązywania? Chcesz zgłosić tę zmianę lub inną (złożyć korektę) w podatku od nieruchomości? Tutaj znajdziesz podstawowe informacje co zrobić, krok po kroku.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy właściciel/ współwłaściciel /użytkownik wieczysty lub posiadacz /dzierżawca/najemca (jeżeli umowa została zawarta z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa) nieruchomości w przypadku zmiany mającej wpływ na wysokość podatku. 

Możesz dokonać zmiany w podatku od nieruchomości osobiście lub przez pełnomocnika. 

Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG) przygotuj:

W celu zgłoszenia sprzedaży nieruchomości:

1.Informację, w której wskaż swoje dane osobowe, nr PESEL lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą), podaj numer aktu notarialnego (Repertorium A numer) i jego datę, komu zbyłeś nieruchomość.

2. Kopię aktu notarialnego.

W celu zgłoszenia innych zmian, które mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości przygotuj:  

1. Korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 –> pobierz TUTAJ

2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 (stanowi integralną część informacji IN-1) –> pobierz TUTAJ

3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZIN-2 -> pobierzTUTAJ

4. Dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby) ZIN-3 –> pobierz TUTAJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś osobą prawną w celu zgłoszenia jakiejkolwiek zmiany (w tym sprzedaży nieruchomości) przygotuj:  

1. Korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 –> pobierz TUTAJ

2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 (stanowi integralną część deklaracji DN-1 –> pobierz TUTAJ  

3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDN-2 –> pobierz TUTAJ

4. Kopię aktu notarialnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chcesz, aby reprezentował Cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo na stosownym druku:

1. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej –> pobierz TUTAJ

2. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  

3. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę e-PUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w korekcie informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

PAMIĘTAJ! Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli to każdy z nich składa osobną korektę informacji (deklaracji).

1. Wypełnij i podpisz odpowiednią  deklarację IN-1(osoby fizyczne) lub DN-1 (osoby prawne) wraz z załącznikami. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod jeden z numerów telefonów (osoby fizyczne): 52 58 59 191, 52 58 58 252, 52 58 58 378, 52 58 58 300, 52 58 58 645, 52 58 58 067 / (osoby prawne): 52 58 58 047 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie)

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej skan.

W terminie 14 dni od dnia: 

1. Wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

lub

2. Zaistnienia zdarzenia mającego  wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

1. Za złożenie korekty informacji (IN-1) / korekty deklaracji (DN-1) / informacji w sprawie sprzedaży (osoby fizyczne) nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł  za złożenie do sprawy  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

3. Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu.

4. Jeśli jesteś osobą fizyczną i złożyłeś korektę informacji IN-1 lub zgłosiłeś sprzedaż otrzymasz decyzję zmieniającą wysokość podatku od nieruchomości. Jeśli jesteś osobą prawną kwotę podatku jaką będziesz musiał zapłacić odczytaj ze złożonej do organu podatkowego korekty deklaracji DN-1.

5. Należny podatek wpłać w obowiązujących terminach i ratach na przypisany Tobie indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymałeś po zgłoszeniu nieruchomości do opodatkowania.

Jeśli jesteś osobą fizyczną Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cie o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Jeśli jesteś osobą prawną złożenie przez Ciebie prawidłowej korekty deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku za dany rok po zmianie. Zweryfikujemy Twoją korektę informacji (deklaracji) pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień,

b. dokonania korekty.

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerami telefonów (osoby fizyczne): 52 58 59 191, 52 58 58 252, 5258 58 378, 52 58 58 300, 52 58 58 645, 52 58 58 067 / (osoby prawne): 52 58 58 047.

Odwołanie wnieś do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1185),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 562),

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:

a. grunty,

b. budynki lub ich części,

c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

5. Obowiązek składania korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

6. Korektę deklaracji należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Podatek od nieruchomości
Osoby prawne
Podatek od nieruchomości
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo