Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Zaświadczenia pozostałe

karta nr: UMB136

Potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości? Jesteś potencjalnym spadkobiercą i chcesz poznać wysokość zobowiązań spadkodawcy? Jesteś zbywającym lub nabywającym nieruchomość posiadającym zgodę zbywającego i potrzebujesz zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego? Tutaj wyjaśniamy, jak uzyskać niezbędne zaświadczenie.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Możesz złożyć wniosek, jeżeli:

1. Przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

2. Ubiegasz się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

3. Uprawdopodobnisz, że możesz być spadkobiercą – w przypadku zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

4. Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (osoby fizyczne) -> pobierz TUTAJ,wniosek o wydanie zaświadczenia(osoby prawne) -> pobierz TUTAJ

2. Pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu.

Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod  numery telefonu wskazane w zakładce „Kto zrealizuje Twoja sprawę”. 

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie) 

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku  przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł.

2. Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17 zł.

3. Dodatkowa płata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłatę za wydanie zaświadczenie lub złożenie pełnomocnictwa należy wpłacić na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa” lub „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

Zaświadczenie wydamy Ci w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Księgowości Podatkowej.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 246

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Tobie postanowienia. W zażaleniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Art. 306a-306ha ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 730 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 974).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Prezydent Miasta jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

2. Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie następujące rodzaje zaświadczeń o:

a. niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;

b. wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy;

c. wysokości zaległości podatkowych zbywającego;

d. wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia.  kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

e. wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym;

f. inne zaświadczenia określone w Dziale VIIIa Ordynacji podatkowej.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Opłata za zaświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu
Opłata za zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
Opłata za pełnomocnictwo