Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w podatku od nieruchomości / rolnym / leśnym / od środków transportowych / opłacie skarbowej

karta nr: UMB138

Masz trudności z płatnością podatku lub posiadasz zaległości? Nie wiesz, jak ubiegać się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych? Tutaj wyjaśnimy, jak uregulować tę kwestię.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy podatnik. 

Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

Pamiętaj! Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej należy składać po upływie terminu płatności podatku/raty podatku.

Musisz przygotować:

1. Podpisany wniosek w dowolnej formie pisemnej, lub korzystając ze wzoru  -> pobierz TUTAJ, w którym szczegółowo:

a. wskaż wystąpienie przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, zgodnie z art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa;

b. wskaż w ramach jakiej pomocy ubiegasz się o ulgę (np. pomocy de minimis);

c. precyzyjne określ czy chodzi Ci  o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości podatkowej, zaległych odsetek, czy też opłaty prolongacyjnej) z podaniem rodzaju podatku, okresu;

d. wskaż termin płatności w przypadku wniosku o odroczenie podatku lub zaległości podatkowej;

e. wskaż ilość, termin płatności rat w przypadku wniosku o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz podaj źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę podatku/zaległości podatkowej;

f. określ przyczyny powstania zaległości podatkowych lub niemożności uregulowania w terminie podatku;

g. określ charakter i przyczynę trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, podaj - czy trudności finansowe maja charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej;

h. wskaż we wniosku pełną nazwę wnioskodawcy, identyfikator podatkowy PESEL, adres zamieszkania; wskazane jest też podanie numeru telefonu.

2. Druk „INFORMACJA DO WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH” -> pobierz TUTAJ

3. Druk „OŚWIADCZENIE STRONY (UZUPEŁNIAJĄCE)” -> pobierz TUTAJ

4. Kopie zaświadczeń o wszystkich dochodach osiąganych przez podatnika i osoby pozostające z wnioskującym we wspólnym gospodarstwie domowym (zaświadczenia o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu, dzierżawy nieruchomości, dotacje ze środków unijnych itp.).

5. Oświadczenie o  wysokości opłat w związku z miesięcznym utrzymaniem mieszkania (prąd, gaz, woda, czynsz, opał, TV itp. – ksero rachunków nie starszych niż z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku).

6. Ewentualne zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy, jako bezrobotnego 

w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą pobieranie / brak pobierania zasiłku. 

7. Posiadane zaświadczenia potwierdzające udzielenie pomocy przez inne instytucje państwowe (np. MOPS itp.).

8. Kopie rocznych zeznań podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego przez Wnioskodawcę i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie za ostatnie 3 lata.

9. Ewentualne oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym brak możliwości wywiązania się z powstałych zaległości podatkowych. Okoliczności te muszą być podparte wiarygodnymi dokumentami lekarskimi (wypisy ze szpitala, zaświadczenia od lekarzy specjalistów, orzeczenia komisji lekarskich, kopie rachunków na leki.

10. Kopie rachunków, dowodów zapłaty potwierdzających wydatki ponoszone na naukę.

11. Kopie umów zaciągniętego kredytu bankowego (kopie umów o spłacie kredytów bankowych lub oświadczeń o zaleganiu).

12. Oświadczenie zawierające uprawdopodobnienie źródła sfinansowania ulgi podatkowej  w przedmiocie rozłożenia zaległości podatkowej na raty.

13. Udokumentowanie wydatków ponoszonych na inne cele (np. wyżywienie, zakup środków czystości, ubezpieczenie samochodu, mieszkania, alimentów, itp.).

14. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika): PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod  numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 255.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane w Twojej sprawie).   

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami   przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

lub

4. Przyślij wniosek wraz z załącznikami pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez  e-PUAP. Nie można złożyć wniosku  przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Za złożenie wniosku nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”, Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Twoją sprawę rozpatrzymy  w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Kontroli i Orzecznictwa. 

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 58 255, 52 58 58 257 lub 52 58 58 317.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL. 

Art. 207, art. 208, art. 122, art. 155, art. 165a, art. 169 § 4, art. 181, art. 187, art. 189, art. 67a, art. 57, art. 200, art. 220, art. 259, art. 226  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze. zm.),

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Prezydent Miasta może udzielić pomocy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym ww. mowa nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo