Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków ZFRON przez Zakłady Pracy Chronionej

karta nr: UMB137

Posiadasz status Zakładu Pracy Chronionej i chciałbyś uzyskać zaświadczenie w ramach pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków ZFRON? Tutaj wyjaśniamy, jak otrzymać zaświadczenie.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Podatnik posiadający status  Zakładu Pracy Chronionej, dokonujący wydatków ze środków funduszu rehabilitacji.

Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Decyzję o przyznaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej.

3. Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby ZFRON (zaświadczenie z banku lub potwierdzona kopia umowy o prowadzanie rachunku)- przedkładany organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku składanym w danym roku oraz w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w ciągu roku.

4. Dokumenty potwierdzające zasadność każdego wydatku.

5. Uwierzytelnione kopie: faktur, rachunków, list płac, potwierdzenia realizacji przelewów 

z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych dotyczących wydatków itp.

6. Wyciąg z konta ZFRON na dzień poniesienia wydatku potwierdzający zapłatę z tego konta.

7. Regulamin zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych – przedłóż organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany.

8. Dokumenty w zakresie pomocy de minimis -> pobierz TUTAJ.

9.Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika): PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

1. Napisz i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod numer telefonu: 52 58 58 255.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane w Twojej sprawie). 

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną.

Do wniosku załącz wymagane dokumenty.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan. Wniosek złóż w ciągu 30 dni od dnia dokonania wydatku ze środków ZFRON (termin nieprzekraczalny, nieprzywracalny).    

1. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Kontroli i Orzecznictwa.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 58 255.

Zażalenie na  postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis wnieś do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. W zażaleniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru NIP.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 702),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1145),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350),

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Opłata za pełnomocnictwo