Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Podatek od nieruchomości (nabycie)

karta nr: UMB142

Masz nową nieruchomość i chcesz ją zgłosić do opodatkowania? Zawarłeś umowę najmu lub dzierżawy z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa? Nie wiesz, jak wysoki podatek będziesz płacił? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie podatkowe twojego domu, działki, mieszkania.

Wypełnij i złóż Deklarację lub Informację podatkową ON-LINE w Bydgoszczy

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją Deklarację DN-1 lub Informację IN-1 na podatek od nieruchomości.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy właściciel/ współwłaściciel /użytkownik wieczysty lub posiadacz /dzierżawca/najemca (jeżeli umowa została zawarta z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa) nieruchomości.

Możesz dokonać zgłoszenia nieruchomości osobiście lub przez pełnomocnika. 

Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG) przygotuj:

1. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – pobierz TUTAJ

2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 (stanowi integralną część informacji IN-1) –> pobierz TUTAJ

3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZIN-2 –> pobierz TUTAJ

4. Dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby) ZIN-3 –> pobierz TUTAJ

5. Kopię dokumentu potwierdzającego, że jesteś właścicielem/wieczystym użytkownikiem/dzierżawcą  nieruchomości.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś osobą prawną przygotuj:  

1. Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 –> pobierz TUTAJ

2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 (stanowi integralną część deklaracji DN-1 –> pobierz TUTAJ

3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko 

w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDN-2 –> pobierz TUTAJ

4. Kopię dokumentu potwierdzającego, że jesteś właścicielem/wieczystym użytkownikiem/dzierżawcą  nieruchomości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chcesz, aby reprezentował Cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo na stosownym druku:

1. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej –> pobierz TUTAJ

2. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu.

3. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę e-PUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

PAMIĘTAJ! Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli to każdy z nich składa osobną informację (deklarację).

1. Wypełnij i podpisz deklarację IN-1 lub DN-1 wraz z załącznikami. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod jeden z numerów telefonów (osoby fizyczne): 52 58 59 191, 52 58 58 252, 52 58 58 378, 52 58 58 300, 52 58 58 645, 52 58 58 067 / (osoby prawne): 52 58 58 047 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie).

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną.

Do deklaracji załącz wymagane dokumenty.

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej skan.

W terminie 14 dni od dnia, w którym:

1. Nabyłeś nieruchomość (działkę niezabudowaną, działkę zabudowaną wraz z budynkami, działkę w użytkowaniu wieczystym, odrębny lokal mieszkalny lub użytkowy wraz z gruntem).

2. Stałeś się posiadaczem nieruchomości (działki lub jej części, lokalu użytkowego), tj. zawarłeś umowę najmu/dzierżawy z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa.

1. Za złożenie informacji (IN-1) / deklaracji (DN-1) nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

3. Jeśli jesteś osobą fizyczną i złożyłeś informację IN-1 otrzymasz decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości  wraz z numerem konta do wpłaty. Uwaga – nie otrzymasz decyzji jeżeli wysokość podatku  nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

4. Jeśli jesteś osobą prawną kwotę podatku jaką będziesz musiał zapłacić odczytaj ze złożonej do organu podatkowego deklaracji DN-1. Należny podatek wpłacaj w obowiązujących terminach i ratach na przypisany Tobie indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymałeś/otrzymasz po zgłoszeniu pierwszej nieruchomości do opodatkowania. Jeśli jesteś osobą prawną to do momentu otrzymania informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat za podatek od nieruchomości, płatności wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844, tytułem: „podatek od nieruchomości”  

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną Twoją sprawę rozpatrzymy  w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy.  W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

2. Jeśli jesteś osobą prawną złożenie przez Ciebie prawidłowej deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku. 

3. Zweryfikujemy Twoją informację (deklarację) pod kątem formalnym, merytorycznym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień,

b. dokonania korekty.

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerami telefonów (osoby fizyczne): 52 58 59 191, 52 58 58 252, 52 58 58 378, 52 58 58 300, 52 58 58 645, 52 58 58 067 / (osoby prawne): 52 58 58 047.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1185),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 562),

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyłeś nieruchomość lub jej część, stałeś się użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem, tj. zawarłeś umowę najmu/dzierżawy z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa. 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:

a. grunty,

b. budynki lub ich części,

c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

6. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Deklarację należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Podatek od nieruchomości
Osoby prawne
Podatek od nieruchomości
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo