Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Zaświadczenie o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego / wielkości posiadanych gruntów rolnych

karta nr: UMB133

Potrzebujesz zaświadczenia, że figurujesz lub nie figurujesz w ewidencji podatników podatku rolnego Miasta Bydgoszczy. Musisz potwierdzić, ile zgłosiłeś do opodatkowania gruntów rolnych. Tutaj wyjaśniamy, jak uzyskać o tym zaświadczenie.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

1. Podatnik, który figuruje w ewidencji podatników podatku rolnego Miasta Bydgoszczy. 

2. Osoba, która nie jest podatnikiem podatku rolnego. 

3. Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (wskaż w nim co mamy potwierdzić i w jakim celu potrzebujesz zaświadczenia) –> osoby fizyczne - pobierz TUTAJ / osoby pozostałe - pobierz TUTAJ

2. Pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika) na  druku PPS-1 –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie). 

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł, chyba, że wydanie zaświadczenia dla Twoich celów jest na podstawie ustawy zwolnione z opłaty skarbowej. Dowód zapłaty  opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

2. Dodatkowo opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłatę za wydanie zaświadczenie lub złożenie pełnomocnictwa należy wpłacić na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa” lub „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu. 

Zaświadczenie wydamy Ci w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Tobie postanowienia. W zażaleniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Art. 306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Prezydent Miasta  wydaje zaświadczenia na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

3. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:

a. przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

b. ubiegasz się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

4. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Opłata za zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
Opłata za pełnomocnictwo