Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

karta nr: UMB135

Jesteś producentem rolnym? Chcesz otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? Sprawdź, jak to zrobić.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Możesz złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika. 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –> pobierz TUTAJ 

2. Faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku .

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  –> pobierz TUTAJ 

4. Pełnomocnictwo na druku PPS-1 (gdy jesteś reprezentowany przez pełnomocnika) –> pobierz TUTAJ  

5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu.

6. Dodatkowo - jeśli ubiegasz się o zwrot podatku akcyzowego jako posiadacz bydła musisz dołączyć dokument - informacja o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1. Wypełnij i podpisz wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod  numer telefonu: OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE - 52 58 58 300 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane w Twojej sprawie).

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami  przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek wraz z załącznikami  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez ePUAP. Nie można złożyć wniosku  przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

Pierwszy termin – od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego.

Drugi termin – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

1. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (PPS-1).  Należną opłatę skarbową wniesiesz na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu. 

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydamy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

a. 1 kwietnia - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.

b. 1 października - 29 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu: OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE - 52 58 58 300.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 356 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot ten przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy, zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

a. Będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku.

b. Będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku.

c. Bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

3. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

4. Limit ustala się jako sumę:

a. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, 

b. oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

5. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku (art. 5 ust. 2 ustawy).

6. Kwota zwrotu wynika z decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

7. Wniosek należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

8. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

Opłata za pełnomocnictwo