Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Podatek rolny / leśny (korekta)

karta nr: UMB130

Sprzedałeś ziemię, sad lub staw? Na gruntach rolnych prowadzisz działalność gospodarczą? Sprzedałeś las? Na gruntach oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las prowadzisz działalność gospodarczą inną niż leśna? Zgłoś to! Sprawdź, jak to zrobić. Pamiętaj, że jeśli na gruntach rolnych lub leśnych prowadzisz działalność gospodarczą – zamiast podatku rolnego lub leśnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

1. W podatku rolnym: właściciel gruntu, posiadacz samoistny (jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś), użytkownik wieczysty gruntów, posiadacz gruntów (jeśli są własnością publiczną, bez względu na umowę), dzierżawca gospodarstwa rolnego (tj. gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej) – w przypadku zmiany mającej wpływ na wysokość podatku.

2. W podatku leśnym: właściciel gruntu, posiadacz samoistny (jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś), użytkownik wieczysty gruntów, posiadacz gruntów (jeśli grunty są własnością publiczną, bez względu na umowę) – w przypadku zmiany mającej wpływ na wysokość podatku.

3. Możesz dokonać zmiany w podatku rolnym lub leśnym osobiście lub przez pełnomocnika. 

PODATEK ROLNY:

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG):

W celu zgłoszenia sprzedaży gruntów rolnych: 

a. informację, w której wskaż  swój nr PESEL lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą),  podaj numer aktu notarialnego (Repertorium A numer) i jego datę, komu zbyłeś grunty rolne.

b. kopię aktu notarialnego.

W celu zgłoszenia innych zmian, które mają wpływ na wysokość podatku rolnego musisz przygotować:  

a. korektę informacji o gruntach IR-1 – pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 (stanowi integralną część informacji IR-1) – pobierz TUTAJ

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) – pobierz TUTAJ

d. dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby) ZIR-3 – pobierz TUTAJ

2. Jeśli jesteś osobą prawną:  

a. korektę deklaracji na podatek rolny DR-1 – pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 (stanowi integralną część deklaracji DR-1 – pobierz TUTAJ  

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDR-2 –pobierz TUTAJ

 

PODATEK LEŚNY:

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG):

W celu zgłoszenia sprzedaży gruntów leśnych: 

a. informację, w której wskaż  swój nr PESEL lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą),  podaj numer aktu notarialnego  (Repertorium A numer) i jego datę, komu zbyłeś grunty leśne 

b. kopię aktu notarialnego

W celu zgłoszenia innych zmian, które mają wpływ na wysokość podatku leśnego musisz przygotować:  

a. korektę informacji o lasach IL-1 – pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 (stanowi integralną część informacji IL-1) – pobierz TUTAJ

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) – pobierz TUTAJ

d. dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby) ZIL-3 – pobierz TUTAJ

2. Jeśli jesteś osobą prawną:  

a. korektę deklaracji na podatek leśny DL-1 – pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 (stanowi integralną część deklaracji DL-1 – pobierz TUTAJ  

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDL-2 – pobierz TUTAJ

 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował Cię PEŁNOMOCNIK, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo na stosownym druku:

1. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej – pobierz TUTAJ

2. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności – pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  

3. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę ePUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym 

Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu.

 

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek rolny lub leśny oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

PAMIĘTAJ! Jeżeli grunty mają kilku współwłaścicieli to każdy z nich składa osobną informację (deklarację).

1. Wypełnij  i podpisz odpowiednią deklarację IL-1, DL-1, IR-1 lub DR-1. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod numerów telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL  z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane w Twojej sprawie).

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej scan.

W terminie 14 dni od dnia: 

1. Wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub leśnego lub

2. Zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. 

1. Za złożenie korekty informacji (IR-1 lub IL-1) / korekty deklaracji (DR-1 lub DL-1) nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu. 

3. Jeśli jesteś osobą fizyczną i złożyłeś informację IR-1 lub IL-1 otrzymasz decyzję zmieniającą wysokość podatku rolnego lub leśnego.

4. Uwaga – nie otrzymasz decyzji jeżeli wysokość podatku rolnego lub leśnego nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

5. Jeśli jesteś osobą prawną kwotę podatku jaką będziesz musiał zapłacić odczytaj ze złożonej do organu podatkowego korekty deklaracji DR-1 lub DL-1. Należny podatek wpłacaj w obowiązujących terminach i ratach na przypisany Tobie indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymałeś po zgłoszeniu gruntów rolnych lub leśnych do opodatkowania.

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

2. Jeśli jesteś osobą prawną złożenie przez Ciebie prawidłowej korekty deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku. 

3. Zweryfikujemy Twoją korektę informację (deklarację) pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień 

b. dokonania korekty

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300.

Odwołanie wnieś do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U . z 2019 r., poz. 1105)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1153)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1154)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 562)

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. 

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Stosownie do art. 1 ustawy o podatku leśnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

3. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi:

a. Dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

b. Dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Jak stanowi art. 3  ustawy o podatku leśnym, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny lub leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji.

6. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

8. Obowiązek składania korekty informacji (IR-1 lub IL-1) oraz korekty deklaracji na podatek rolny lub leśnych (DR-1 lub DR-1), o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

9. Korektę deklaracji należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

10. Obowiązek składania informacji o gruntach lub o lasach oraz deklaracji na podatek rolny lub leśny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym.

Podatek rolny, podatek leśny
Osoby prawne
Podatek rolny, podatek leśny
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo