Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

karta nr: UMB141

Nie wiesz, czy właściwie interpretujesz przepisy prawa podatkowego? Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie. Możesz poprosić o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już zaistniały jak i zdarzeń przyszłych. Tutaj wyjaśniamy, jak otrzymać interpretację indywidualną.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy, kto chce uzyskać interpretację w sprawie podatkowej.

Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Podpisany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2. Pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 –> pobierz TUTAJwraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 255

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie) 

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez ePUAP. Nie można złożyć wniosku  przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 40 zł. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

2. Zapłać przed złożeniem wniosku na konto: Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838, tytułem: „opłata za wydanie interpretacji podatkowej”

3. Opłata za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł. Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Kontroli i Orzecznictwa.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 58 255.

1. Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, złożona za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz. 

2. Na postanowienie o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia indywidualnej interpretacji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszcz, adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

3. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszcz na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14,  85-102 Bydgoszcz.

4. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14 85-102 Bydgoszcz.

Art. 14b § 1-5a, art. 14c § 1-4, art. 14d, art. 14e, art. 14f § 1-3, art. 14g, art. 14h, art. 14i w związku art. 14j § 1-3, art. 165a, art. 169 § 1-4, art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

opłata za wydanie interpretacji przepisów
Opłata za pełnomocnictwo