Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Podatek od środków transportowych (korekta)

karta nr: UMB140

Sprzedałeś / wyrejestrowałeś (czasowo lub na stałe) samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, przyczepę lub autobus i chcesz zgłosić tę zmianę lub inną (złożyć korektę) w podatku od środków transportowych? Tutaj znajdziesz podstawowe informacje co zrobić, krok po kroku.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy właściciel / współwłaściciel / użytkownik pojazdu powierzonego przez podmiot zagraniczny w przypadku zmiany mającej wpływ na wysokość podatku.

Możesz dokonać zmiany w podatku od środków transportowych osobiście lub przez pełnomocnika. 

W celu zgłoszenia jakiejkolwiek zmiany (w tym sprzedaży pojazdu) przygotuj:  

1. Korektę (zmianę) deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 –> pobierz TUTAJ  

2. Załącznik do korekty (zmiany) deklaracji DT-1/A (stanowi integralną część korekty deklaracji DT-1) –> pobierz TUTAJ  

3. Pełnomocnictwo na stosownym formularzu (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika):

a. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej –> pobierz TUTAJ

b. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, babci czy dziadkowi.

c. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę e-PUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym. 

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać od Ciebie okazania np. faktury / umowy sprzedaży, decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w korekcie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

1. Wypełnij i podpisz deklarację DT-1 wraz z załącznikami. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod  numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 404 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie).

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej skan.

W terminie 14 dni od  dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych.

1. Za zgłoszenie / złożenie deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy   złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, babci czy dziadkowi. 

W wyniku złożenia korekty (zmiany) deklaracji DT-1 w podatku od środków transportowych zmianie ulec mogła kwota podatku należnego do zapłaty. Możliwe, że w wyniku złożenia korekty (zmiany) powstanie nadpłata, o której zwrot lub zarachowanie będziesz mógł wystąpić. W tej sprawie skontaktuj się z pracownikami referatu księgowości podatkowej (osoby fizyczne): 52 58 58 997, (osoby prawne): 52 58 58 249.

Złożenie przez Ciebie prawidłowej korekty deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku za dany rok po zmianie. Zweryfikujemy Twoją korektę (zmianę) pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień,

b. dokonania korekty.

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 404.

Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1353),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 562),

Uchwała nr LXI/1246/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 6316).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygaśnie z końcem miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czasowe wyrejestrowanie lub stałe wyrejestrowanie pojazdu podlegającego opodatkowaniu.

2. Aby skorygować deklaracje musisz zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, złożyć deklarację korygującą.

3. Korektę deklaracji należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Podatek od środków transportowych
Osoby prawne
Podatek od środków transportowych
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo