Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Podatek od środków transportowych (nabycie)

karta nr: UMB139

Kupiłeś samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, przyczepę lub autobus i chcesz zgłosić ten pojazd do opodatkowania? Nie wiesz, jak wysoki podatek będziesz płacił? Tutaj znajdziesz podstawowe informacje co zrobić, krok po kroku.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy właściciel / współwłaściciel / użytkownik pojazdu powierzonego przez podmiot zagraniczny.

Możesz dokonać zgłoszenia pojazdu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Aby zgłosić pojazd do opodatkowania przygotuj

1. Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 –> pobierz TUTAJ  

2. Załącznik do deklaracji DT-1/A (stanowi integralną część deklaracji DT-1) –> pobierz TUTAJ  

3. Pełnomocnictwo na stosownym formularzu (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika):

a. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej –> pobierz TUTAJ

b. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, babci czy dziadkowi.

c. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę e-PUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym. 

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. faktury / umowy sprzedaży, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

PAMIĘTAJ! Jeżeli pojazd ma kilku współwłaścicieli to każdy z nich składa osobną deklarację.

1. Wypełnij i podpisz  deklarację DT-1. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod  numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 404 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL  z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie).

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej skan.

W terminie 14 dni od dnia, w którym nabyłeś pojazd podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych (samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, przyczepę / naczepę lub autobus).

1. Za złożenie deklaracji DT-1 z załącznikiem DT-1/A nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieść na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, babci czy dziadkowi.  

3. Kwotę podatku jaką będziesz musiał zapłacić odczytaj ze złożonej do organu podatkowego deklaracji DT-1. Należny podatek wpłacaj w obowiązujących terminach i ratach  na przypisany Tobie indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymałeś/otrzymasz po zgłoszeniu pierwszego pojazdu do opodatkowania. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat za podatek od środków transportowych płatności wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394, tytułem: „podatek od środków transportowych”.

Złożenie przez Ciebie prawidłowej deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku za dany rok.

Zweryfikujemy Twoją deklarację pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień.

b. dokonania korekty.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 404.

Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1353),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw  (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 562),

Uchwała nr LXI/1246/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 6316).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. 

2. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych określonych w ustawie. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. 

3. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, podlegają:

a. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

b. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

c. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

d. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

e. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

f. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

g. autobusy.

4. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

5. Podmioty, o których mowa, obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

6. Osoby fizyczne i prawne: podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji.

7. Deklarację należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Podatek od środków transportowych
Osoby prawne
Podatek od środków transportowych
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo