Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych prowadzącym działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

karta nr: UMB132

Masz trudności z płatnością podatku lub posiadasz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych? Nie wiesz jak ubiegać się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych? Tutaj wyjaśnimy, jak uregulować tę kwestię.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, do którego mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

Pamiętaj! Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej należy składać po upływie terminu płatności podatku/raty podatku.

Musisz przygotować:

Jeśli jesteś osobą prawną:

1. Podpisany wniosek w dowolnej formie pisemnej, lub korzystając ze wzoru -> pobierz TUTAJ, w którym szczegółowo:

a. wskaż wystąpienie przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, zgodnie z art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa.

b. wskaż w ramach jakiej pomocy ubiegasz się o ulgę  (np. pomocy de minimis).

c. precyzyjnie określ, czy chodzi Ci  o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości podatkowej, zaległych odsetek, czy też opłaty prolongacyjnej) z podaniem rodzaju podatku, okresu.

d. wskaż termin płatności w przypadku wniosku o odroczenie podatku lub zaległości podatkowe.

e. wskaż ilość, termin płatności rat w przypadku wniosku o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz podaj źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę podatku/zaległości podatkowej.

f. określ przyczyny powstania zaległości podatkowych lub niemożności uregulowania w terminie podatku.

g. określ charakter i przyczynę trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, podaj - czy trudności finansowe maja charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej.

h. wskaż we wniosku pełną nazwę wnioskodawcy, identyfikator podatkowy NIP, adres siedziby, wskazane jest też podanie numeru telefonu.

2. Sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej 

w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - dotyczy jedynie przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis -> pobierz TUTAJ

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311) - dotyczy jedynie przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis -> pobierz TUTAJ

5. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika):

PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.

 

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG:

1. Podpisany wniosek w dowolnej formie pisemnej, lub korzystając ze wzoru -> pobierz TUTAJ, w którym szczegółowo:

a. wskaż wystąpienie przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, zgodnie z art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa. 

b. wskaż w ramach jakiej pomocy ubiegasz się o ulgę.

c. precyzyjne określ zakres żądania (odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości podatkowej, zaległych odsetek, czy też opłaty prolongacyjnej) z podaniem rodzaju podatku, okresu.

d. wskaż termin płatności w przypadku wniosku o odroczenie podatku lub zaległości podatkowej. 

e. wskaż ilość, termin płatności rat w przypadku wniosku o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz podaj źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę podatku/zaległości podatkowej. 

f. określ przyczyny powstania zaległości podatkowych lub niemożności uregulowania w terminie podatku.

g. określ charakter i przyczynę trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, podaj - czy trudności finansowe maja charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej.

h. wskaż we wniosku pełną nazwę wnioskodawcy, identyfikator podatkowy NIP, adres zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazane jest też podanie numeru telefonu.

2. Druk „INFORMACJA DO WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH” -> pobierz TUTAJ

3. Druk „OŚWIADCZENIE STRONY (UZUPEŁNIAJĄCE)” -> pobierz TUTAJ

4. Sprawozdania finansowe a w przypadku braku obowiązku sporządzania ww. sprawozdań – rozliczenia finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36).

5. Wykaz ponoszonych stałych miesięcznych wydatków w związku z utrzymaniem mieszkania (prąd, gaz, woda, czynsz, opał ,TV itp. – ksero rachunków) oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ksero dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki).

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie -> pobierz TUTAJ

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis -> pobierz TUTAJ

8. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika):

PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.  

1. Wypełnij i podpisz wniosek. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 255.

2. Przygotuj załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane w Twojej sprawie).

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek  wraz z załącznikami pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Za złożenie wniosku nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, dziadkowi, babci, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Twoją sprawę rozpatrzymy  w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Kontroli i Orzecznictwa.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 58 255, 52 58 58 257 lub 52 58 58 317.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru NIP.  

Art. 207, art. 208, art. 122, art. 155, art. 165a, art. 169 § 4, art. 181, art. 187, art. 189, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 200, art. 220, art. 259, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.),

Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 702),

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013),

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 350 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Prezydent Miasta może udzielić pomocy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym ww. mowa nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo