Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Dokonanie podziału nieruchomości, GDY BRAK JEST PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

karta nr: UMB240

Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego) - dostępny TUTAJ (PDF) lub TUTAJ (DOC) oraz:


w I etapie:

 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej,
 2. wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej,
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,(jeśli została wydana),  w przypadku braku planu miejscowego,
 4. wstępny projekt podziału,


w II etapie:

 1. mapę z projektem podziału,
 2. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 3. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 4. wykaz zmian gruntowych

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie:

 • 7 dni  od daty otrzymania Postanowienia.
 • 14  dni od daty otrzymania decyzji.

Załatwienie sprawy odbywa się dwuetapowo:

 • w I etapie wydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.
 • etap II kończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.