Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Dokonanie podziału nieruchomości, GDY BRAK JEST PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

karta nr: UMB240

Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego) wraz z Klauzulą RODO.

1. Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku (podpisem elektronicznym) można złożyć wniosek w urzędzie:

A. Elektronicznie - poprzez ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego - TUTAJ ( lub na adres skrytki ePUAP: /umb/SkrytkaESP)

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Wnioski o dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego) - dostępny tutaj (DOC) wraz z Klauzulą RODO - dostępne tutaj (PDF).

oraz:
w I etapie:

 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej,
 2. wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej,
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,(jeśli została wydana),  w przypadku braku planu miejscowego,
 4. wstępny projekt podziału,


w II etapie:

 1. mapę z projektem podziału,
 2. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 3. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 4. wykaz zmian gruntowych

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie:

 • 7 dni  od daty otrzymania Postanowienia.
 • 14  dni od daty otrzymania decyzji.

Załatwienie sprawy odbywa się dwuetapowo:

 • w I etapie wydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.
 • etap II kończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.