Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Dokonanie podziału nieruchomości NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

karta nr: UMB239

Dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

  1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego) - dostępny tutaj (DOC)
  2. Mapa z projektem podziału.
  3. Wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca dzieloną nieruchomość.
  4. Dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej.
  5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  6. Wykaz zmian gruntowych.
  7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wydanie decyzji odbywa się dwuetapowo :

  • w I etapie wydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.
  • etap II kończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.