Translate:
Budownictwo
i architektura
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy

karta nr: UMB229

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu nieruchomości wraz z Klauzulą RODO.

1. Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku (podpisem elektronicznym) można złożyć wniosek w urzędzie:

A. Elektronicznie - poprzez ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego - TUTAJ ( lub na adres skrytki ePUAP: /umb/SkrytkaESP)

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Wnioski o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy, wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu nieruchomości - dostępny tutaj(DOC) i Klauzula RODO -dostępne tutaj (PDF)

Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U . z 2016 r. poz. 1827) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367.

 

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy