Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy

karta nr: UMB229

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu nieruchomości - dostępny TUTAJ

Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U . z 2016 r. poz. 1827) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367

przerwa od godz 12 do godz 13

UWAGA. Środa dniem bez petenta - NIECZYNNE.