Translate:
Budownictwo
i architektura
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

karta nr: UMB224

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. Elektronicznie (poprzez ePUAP) - TUTAJ

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Wnioski o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dostępny tutaj(DOC) i Klauzula RODO -dostępne tutaj (PDF)

1. Przyjęcie wniosku właściciela gruntów.

2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego.

3. Powołanie klasyfikatora gruntów* - do wykonania czynności klasyfikacyjnych.

4. Poinformowanie wnioskodawcy o kosztach przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Zawiadomienie stron o możliwości składania uwag i zastrzeżeń do projektu z klasyfikacji gruntów, po weryfikacji operatu klasyfikacyjnego.

6. Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

* Klasyfikatora gruntów wyłania starosta na podstawie rozeznania cenowego/ zapytania ofertowego w ramach procedury administracyjnej tj. postanowienia. Osoby ubiegające się o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów powinny posiadać wykształcenie z zakresu nauk o ziemi (np. geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i pokrewne). Powinny legitymować się świadectwem ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz praktyczną znajomością przeprowadzenia klasyfikacji w terenie potwierdzoną np. wykonywanych prac, czy też referencjami.

1. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu z gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

2. Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 10zł za wydanie decyzji ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 15, tel. 52 58 58 667

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Ustawa z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji i budynków z dnia 27 lipca 2021 r.

 

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Opłata skarbowa za wydanie decyzji ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów