Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

karta nr: UMB224

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dostępny TUTAJ

1. Przyjęcie wniosku właściciela gruntów.

2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego.

3. Wydanie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia dla klasyfikatora* do sporządzenia operatu z gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

4. Poinformowanie wnioskodawcy o kosztach przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Zawiadomienie stron o możliwości składania uwag i zastrzeżeń do projektu z klasyfikacji gruntów, po weryfikacji operatu klasyfikacyjnego.

6. Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

* Klasyfikatora gruntów wyłania starosta spośród złożonych ofert z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby ubiegające się o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Miasta Bydgoszczy powinny posiadać wykształcenie z zakresu nauk o ziemi (np. geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i pokrewne), legitymować się świadectwem ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz wykazać praktyczną znajomością przeprowadzenia klasyfikacji w terenie potwierdzoną np. wykonanymi pracami, czy też referencjami.

1. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu z gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

2. Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 10zł za wydanie decyzji ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 15, tel. 52 58 58 667

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Ustawa z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.)