Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Rozgraniczanie nieruchomości

karta nr: UMB238

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy,

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

1. Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości, - dostępny TUTAJ (PDF) lub TUTAJ (DOC)

2. Załączniki: aktualny odpis z księgi wieczystej,

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych]

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6, tel. 52 58 58 414.

1. Na postanowienie nie służy zażalenie

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej w trybie art. 33, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

Kopie dokumentów składane w toku postępowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia  rozgraniczenia nieruchomości.