Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Rozgraniczanie nieruchomości

karta nr: UMB238

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości wraz z Klauzulą RODO.

1. Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku (podpisem elektronicznym) można złożyć wniosek w urzędzie:

A. Elektronicznie - poprzez ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego - TUTAJ ( lub na adres skrytki ePUAP: /umb/SkrytkaESP)

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Wnioski o rozgraniczanie nieruchomości, wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

1. Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości, - dostępny tutaj (DOC) wraz z Klauzulą RODO - odstępne tutaj (PDF).

2. Załączniki: aktualny odpis z księgi wieczystej.

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych]

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6, tel. 52 58 58 414.

1. Na postanowienie nie służy zażalenie

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej w trybie art. 33, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

Kopie dokumentów składane w toku postępowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia  rozgraniczenia nieruchomości.