Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Dokonanie podziału nieruchomości, GDY JEST PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

karta nr: UMB241

Dokonanie podziału nieruchomości, gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego) - dostępny tutaj (DOC)

oraz:
w I etapie:

  1. dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej,
  2. wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej,
  3. wstępny projekt podziału,


w II etapie:

  1. mapę z projektem podziału,
  2. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest  inne niż w księdze wieczystej,
  3. wykaz zmian gruntowych

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 35 kpa [Terminy załatwienia spraw administracyjnych].

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie :

  • 7 dni  od daty otrzymania Postanowienia.
  • 14  dni od daty otrzymania decyzji.

Wydanie decyzji odbywa się dwuetapowo :

  • w I etapie wydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.
  • etap II kończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

 

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.