Translate:
Budownictwo
i architektura
Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

karta nr: UMB226

Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. UWAGA. Szanowni Państwo. ze względu na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych w systemie ERGO od dnia 26-06-2024 r. od godz. 8:00 do dnia 27-06-2024 ERGO będzie wyłączone. System będzie niedostępny (w tym wszystkie konta internetowe: konto Geodety, konto Inwestora, konto Rzeczoznawcy, konto Gestora, konto Komornika). Również bieżąca obsługa klientów na miejscu nie będzie możliwa.

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P + P1 do P7) i Klauzula RODO.

1. Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku (podpisem elektronicznym) można złożyć wniosek w urzędzie:

A. Elektronicznie - poprzez ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego - TUTAJ ( lub na adres skrytki ePUAP: /umb/SkrytkaESP)

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

 

UWAGA. Wnioski o udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P + P1 do P7) - dostępny TUTAJ (edytowalny PDF) i Klauzula RODO -dostępne tutaj (PDF)

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.

Wnioski realizowane do 30 dni.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.

Wniosek o udostępnianie materiałów powinien składać się z:

·         formularz P + P1 (mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza - wnioski realizuje Miejska Pracownia Geodezyjna)

·         formularz P + P2 (zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P5 (rejestr cen nieruchomości)

·         formularz P + P6 (raporty tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P7 (inne materiały)

 

UWAGA. UMAWIANIE WIZYT TYLKO DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH celem przeglądania aktów notarialnych.

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Mapy ewidencji gruntów i budynków, baza danych egib, rejestr cen nieruchomości, inne materiały. Wysokość opłaty wynika z Dokumentu Obliczenia Opłaty (pozycja nr 8 – suma należnych opłat po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy)