Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Ustalenie numeru porządkowego budynku.

karta nr: UMB233

Ustalenie numeru porządkowego budynku i wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. Elektronicznie (poprzez ePUAP) - TUTAJ

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego budynku wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (w przypadku dostarczenia osobiście lub pocztą) - dostępny tutaj (DOC) lub tutaj (PDF), wraz z klauzulą RODO.

W przypadku gdy na nieruchomości jest więcej niż jeden budynek, dla którego ma zostać ustalony nowy numer porządkowy, należy dodać załącznik z mapką zawierającą obrysy budynków.

Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Wniosek i ustalenie numeru porządkowego nie podlega opłacie.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 59 426.

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego może dotyczyć budynków istniejących, będących w trakcie budowy, jak również prognozowanych do wybudowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ