Translate:
Budownictwo
i architektura
Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości - budynku

karta nr: UMB228

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości - budynku

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego - dostępny tutaj (DOC)

Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 6 , tel. 52 58 59 426.

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości