Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Czyste Powietrze - zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

karta nr: UMB151

Masz zamiar ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do złożenia wniosku w powyższej sprawie.

Program „Czyste Powietrze” przygotowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kierowany jest dla osób o niższych dochodach. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna do dnia złożenia wniosku, uzyskać z Urzędu Miasta Bydgoszczy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

1. Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego powinna zamieszkiwać  na terenie  miasta Bydgoszczy.

2. Narodowy fundusz lub wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wymaga zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w celu przyznania dofinansowania. Osoba zainteresowana złożeniem ww. wniosku winna wystąpić do Urzędu Miasta Bydgoszczy z żądaniem wydania powyższego zaświadczenia. 

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - dokumenty dostępne TUTAJ

2. Dodatkowe załączniki do wniosku, jeżeli Ciebie dotyczą, dostępne są poniżej:

A. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - TUTAJ

B. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - TUTAJ

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze wskazanej wyżej strony internetowej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65, gdzie udostępnimy Tobie papierową formę żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Na wizyty w urzędzie nie trzeba się wcześniej umawiać.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią, w tym m.in. z zawartymi w nim pouczeniami. Nie zapomnij wypełnić niezbędnych załączników – oczywiście wyłącznie w sytuacji, jeżeli dotyczą one Twojej sytuacji rodzinnej. Uwaga! Nieprawidłowo wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia - wiąże się to z ponownym przybyciem do Urzędu Miasta Bydgoszczy i przedłuża proces wydania wnioskowanego przez Ciebie zaświadczenia.

1. On-line przez:  

A. ePUAP (zaloguj się, wybierz pismo ogólne do urzędu, wypisz wniosek w formie papierowej, zeskanuj i załącz) - procedura dostępna TUTAJ

B. Platforma obywatel.gov.pl 

2. Drogą tradycyjną: 

A. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65; Na wizyty w urzędzie nie trzeba się wcześniej umawiać; w filii Urzędu Miasta Bydgoszczy w Fordonie, przy ul. E. Gierczak 6; w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1 – możliwe jest złożenie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w formie papierowej, w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji).

B. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

W terminie 7 dni od złożenia żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  Wykaz numerów telefonów pracowników zajmujących się wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w interesującej Cię sprawie: 52 58 56 694, 52 58 56 726, 52 58 56 635, 52 58 56 764, 52 58 56 743. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa  domowego  osoby  fizycznej  oraz  wzoru  tego  zaświadczenia  (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1713)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu  za rok 2021 z działalności  podlegającej   opodatkowaniu   na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r. poz. 726)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 913)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego należy dołączyć odpowiednio:

1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.

2. Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

Wysokośćprzeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

A. Przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku.

B. Ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w przypadku złożenia żądania w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wysokość dochodu, określana jest w oparciu o dochód określony w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Informację o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - TUTAJ oraz na stronie programu TUTAJ

Ogólnopolska infolinia dotycząca programu "Czyste Powietrze" tel. 22 340 44 80