Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

karta nr: UMB153

Urodziłaś dziecko? Sprawdź, czy jesteś uprawniona do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do tego świadczenia.

Osoby mogące ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka to:

1. Matka lub ojciec dziecka.

2. Opiekun prawny dziecka.

3. Opiekun faktyczny dziecka.

1. Dziecko musi urodzić się żywe.

2. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922 zł

3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Kobieta musi udokumentować, poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób, będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1. Członkowi rodziny przysługuje  za  granicą  świadczenie z  tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

A. Rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje.

B. Ojciec dziecka jest nieznany.

C. Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

D. Sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

E. Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

3.  Minęło ponad 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

4. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim kobieta nie pozostawała pod opieką lekarską do 10 tygodnia ciąży (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).

5. Rodzina przekroczyła kryterium dochodowe 1 922,00 zł na osobę w rodzinie.

6. Dziecko urodziło się martwe.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który dostępny jest TUTAJZałączniki do wniosku, jeżeli Ciebie dotyczą, dostępne są poniżej:

1. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - TUTAJ

2. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - TUTAJ

3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - TUTAJ

4. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - TUTAJ

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk w formie papierowej osobiście. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Nie zapomnij wypełnić załączników do wniosku, jeżeli dotyczą Twojej sytuacji rodzinnej. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do pobrania TUTAJ.

1. Poprzez Portal Informacyjno-Usługowy - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń)

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i nie zachodzi potrzeba wezwania wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji np. w zakresie sytuacji dochodowej poprzez złożenie oświadczenia o utracie dochodu, uzyskaniu dochodu itp., wówczas wydawana jest decyzja  administracyjna w terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Aby poznać terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2023r. - kliknij TUTAJ.

Wykaz numerów telefonicznych pracowników wg pierwszych liter nazwisk wnioskodawców –kliknij

TUTAJ.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)  

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r. poz. 726)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 913)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio:

1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).

2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

A. Formie opłacanego podatku.

B. Wysokości przychodu.

C. Stawce podatku.

D. Wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

E. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

b. Umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

c. Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

d. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

e. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

f. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

• Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 

• Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,  w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

g) Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

h) Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

i) Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

5. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów.

6. Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

7. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

8. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

9. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

10. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

11. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

12. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

13. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

14.  Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

15. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.