Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Zasiłek pielęgnacyjny

karta nr: UMB165

Jesteś rodzicem niepełnosprawnego dziecka, osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo osobą która ukończyła 75 lat? Nie wiesz jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

1. Rodzic niepełnosprawnego dziecka.

2. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Osoba, która ukończyła 75 lat.

4. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do  ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu w rodzinie.

1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

2. Jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który znajdziesz TUTAJ. Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk w formie papierowej osobiście. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL właściciela rachunku). Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o zasiłek pielęgnacyjny do pobrania TUTAJ

1. Poprzez Portal Informacyjno – Usługowy  „emp@tia” - TUTAJ

2.  Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy Kancelarii Ogólnej nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń).

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65,85-825 Bydgoszcz.

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

1. Składasz wniosek pierwszy raz.

Jeżeli chcesz nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

A. Złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

B. złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Chcesz poznać terminy wypłat świadczeń na 2023 r.? Kliknij TUTAJ

Wykaz numerów telefonicznych pracowników według pierwszych liter nazwisk Wnioskodawców. Kliknij TUTAJ

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze  zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1481)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć odpowiednio:

1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności 

(oryginał do wglądu).

2. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku  pielęgnacyjnego.

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego  wymagające potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.