Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Świadczenie „Za Życiem”

karta nr: UMB164

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jesteś rodzicem? Nie wiesz jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać świadczenie.

Osoby mogące ubiegać się o świadczenie to: 

1. Matka

2. Ojciec

3. Opiekun prawny

4. Opiekun faktyczny - osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka

Wyżej wymienione osoby to osoby będące świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Nie. Jednorazowe świadczenie przysługuje na dziecko bez względu na dochód. 

Świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka przyznaje się na to dziecko jednorazowo w wysokości 4.000 zł.  

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli: 

1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

2. Jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. W przypadku urodzenia martwego dziecka. 

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który znajdziesz TUTAJZałączniki do wniosku, dostępne są poniżej: 

1. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - TUTAJ

2. Zaświadczenie  lekarskie , potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - TUTAJ

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk  osobiście w formie papierowej. 

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Nie zapomnij dołączyć załączników do wniosku. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL właściciela rachunku). 

1. Poprzez Portal Informacyjno-Usługowy „emp@tia” - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności umawiania się telefonicznego na wizyty w urzędzie.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy Kancelarii Ogólnej nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń).

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. 

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.   

Aby poznać terminy wypłat jednorazowego świadczenia w 2023r. kliknij TUTAJ

Wykaz numerów telefonicznych pracowników według pierwszych liter nazwisk wnioskodawców - kliknij TUTAJ 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1329 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze  zm.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 199) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie wystawione przez położną, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14  września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego,  opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. 

2. Zaświadczenie  lekarskie , potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.