Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Dodatek mieszkaniowy

karta nr: UMB156

Posiadasz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i chcesz otrzymać pomoc w ponoszeniu opłat za mieszkanie? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnianiu łącznie niżej wymienionych warunków osobom:

1. Posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo, własność, użyczenie) oraz bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

2. Których średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

- kwoty 2.862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym (stanowiącej 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku wynoszącego aktualnie 7.155,48 zł)

- kwoty 2.146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym (stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

3. Zajmującym lokal o powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekraczającym powierzchni normatywnej o więcej niż 30%:

A. 35m2 - dla 1 osoby +30% = 45,50 m2

B. 40m2 - dla 2 osób + 30% = 52,00 m2

C. 45m2 - dla 3osób + 30% = 58,50 m2

D. 55m2 - dla 4osób + 30% = 71,50 m2

E. 65m2 - dla 5osób + 30% = 84,50 m2

F. 70m2 - dla 6osób + 30% = 91,00 m2

UWAGA! W przypadku zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W skład gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy wchodzą:

1. Wnioskodawca, jeśli samodzielnie zamieszkuje w lokalu

2. Małżonek i inne osoby, które wspólnie z wnioskodawcą w lokalu zamieszkują i gospodarują

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który możesz pobrać TUTAJ oraz obowiązkowe załączniki TUTAJ iTUTAJ 


Załączniki do wniosku, jeżeli Ciebie dotyczą, dostępne są poniżej:

1. Zaświadczenie o dochodach - TUTAJ

2. Lokal wspólny - TUTAJ

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 oraz przy ul. E. Gierczak 6 i pobrać druk w formie papierowej osobiście. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami zawartymi w karcie usługi. Nie zapomnij wypełnić załączników do wniosku, jeżeli dotyczą Twojego gospodarstwa domowego. Przed złożeniem wniosku w Urzędzie musi on zostać potwierdzony przez zarządcę domu lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy do pobraniaTUTAJ

1. Poprzez platformę ePUAP - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65; Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu

3. W kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń)

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału, który wypłacany jest wnioskodawcy.

Uwaga! W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Celem zachowania ciągłości wypłat, kolejny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji. Uwaga! Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Aby poznać numery telefoniczne pracowników według pierwszej litery nazwiska wnioskodawcy – kliknij TUTAJ

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 poz. 589)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy przedłożyć do wglądu:

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności)

2. Naliczenie czynszu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek

3. Zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (w tym z praktycznej nauki zawodu)

4. Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (np. przekaz pocztowy, przelew) 

5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego lub unijnego

6. Zaświadczenie z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne

7. Pit-37 i pit/0 lub zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego wynika kwota dokonanego odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej na dziecko/dzieci

8. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu. 

W celu weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych poniżej zostanie wydana decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego:

1. Występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym lub

2. Faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji