Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Zasiłek szkolny

karta nr: UMB167

Jesteś rodzicem lub pełnoletnim uczniem? Nie wiesz jak złożyć wniosek o zasiłek szkolny? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby otrzymać zasiłek szkolny.

Osoby mogące ubiegać się o zasiłek szkolny to: 

1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka.

2. Pełnoletni uczeń.  

3. Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.  

Zasiłek szkolny przysługuje: uczniowi do 24 roku życia znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. pożar lub wypadek, kradzież, długotrwała choroba ucznia, rodzica/opiekuna prawnego oraz śmierć rodzica/opiekuna prawnego.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który znajdziesz TUTAJ. Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 i osobiście pobrać druk w formie papierowej. 

Druk musisz  prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami zawartymi w karcie usługi. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i  przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o zasiłek szkolny do pobrania TUTAJ.

1. Poprzez platformę ePUAP - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w skrzynce podawczej (pracownicy Kancelarii Ogólnej  nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń).

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

Wykaz numerów telefonicznych pracowników według pierwszych liter nazwisk wnioskodawców, kliknij TUTAJ 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) 

Uchwała Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć odpowiednio: 

1. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia. 

2. Dokument potwierdzający zdarzenie losowe. 

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.