Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Stypendium szkolne

karta nr: UMB158

Jesteś rodzicem lub pełnoletnim uczniem? Nie wiesz jak złożyć wniosek o stypendium szkolne? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne.

Osoby mogące ubiegać się o stypendium szkolne to: 

1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka.

2. Pełnoletni uczeń. 

3. Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.  

Stypendium szkolne przysługuje: 

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowniczych służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne uzależnione jest od dochodu i przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który dostępny jest TUTAJ. Załączniki do wniosku, jeżeli Ciebie dotyczą, dostępne są poniżej: 

1. Oświadczenie o sytuacji materialnej oraz o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku - TUTAJ

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz  udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk w formie papierowej osobiście. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami zawartymi w karcie usługi. Nie zapomnij wypełnić załączników do wniosku, jeżeli dotyczą Twojej sytuacji rodzinnej. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o stypendium szkolne do pobrania TUTAJ.

1. Poprzez platformę ePUAP - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń). 

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Nie. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Stypendium szkolne wynosi 100 zł miesięcznie i wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, po uprzednim przedłożeniu rachunków, faktur i paragonów.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wykaz numerów telefonicznych pracowników według pierwszych liter nazwisk wnioskodawców –  kliknij TUTAJ 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2230 ze zm.) 

Uchwała Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) 

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć odpowiednio: 

1. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia. 

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.