Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

karta nr: UMB159

Jesteś rodzicem? Nie wiesz jak złożyć wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego ? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Osoby mogące ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego to: 

1. Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

2. Przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do: 

1. Ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia lub

2. Ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia  

3. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od dochodu i przysługują:

1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto.

2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia  z funduszu alimentacyjnego  przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu  alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie (gdy kwota świadczenia ustalona jak wyżej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

2. Zawarła związek małżeński

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „bezskuteczność egzekucji” - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu: 

1. Braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika 

2. Braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek wraz z załącznikami, który dostępny jest TUTAJ i TUTAJ(wniosek na okres 2023/2024).

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk  w formie papierowej osobiście. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Nie zapomnij wypełnić załączników do wniosku, jeżeli dotyczą Twojej sytuacji rodzinnej. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie , co spowoduje  przedłużenie  procesu wydania decyzji  administracyjnej. Zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL właściciela rachunku). Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dodatkami do pobrania TUTAJ

1. Poprzez Portal Informacyjno-Usługowy „emp@tia” - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65;  Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

3. W kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń). 

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. 

Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i nie zachodzi potrzeba wezwania wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji np. w zakresie sytuacji dochodowej poprzez złożenie oświadczenia o utracie dochodu, uzyskaniu dochodu itp., jak również nie zachodzi potrzeba wystąpienia  do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o zaświadczenie o bezskuteczności, wówczas wydawana jest decyzja administracyjna w  terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  

Należy złożyć odwołanie doSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Nie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od dnia 01 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

2. W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia  31 października. 

3. W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 

4.W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia  31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku. 

5. W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku. 

6. W przypadku, gdy złożysz wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

7. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku złożenia wniosku po terminach określonych powyżej, następuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, do końca tego okresu. 

Aby poznać terminy wypłat – kliknij TUTAJ.

Wykaz numerów telefonicznych pracowników wg pierwszych liter nazwisk wnioskodawców – kliknij TUTAJ

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 581 ze zm.)  

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze  zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1341) 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r. poz. 726)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2019 r. (M.P. z 2022 r. poz. 913) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio: 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny; 

2. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

3. Umowę  dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę 

w związku  z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.  

4. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

6. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. 

7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej. 

8. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. 

9. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie  lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób  w rodzinie lub poza rodziną.  

10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.  

11. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:  

a. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub  

b. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;  

12. Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.  

13. Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj  dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  

14. Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  

15. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.  

16. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących przedmiotem wniosku.  

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.