Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Świadczenie rodzicielskie

karta nr: UMB162

Nie jesteś uprawniona / uprawniony do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego? Złóż wniosek o świadczenie rodzicielskie. Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia rodzicielskiego.

1. Matce.

2. Ojcu, w przypadku: 

A. Skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.

B. Śmierci matki dziecka.

C. Porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia.

4. Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia 

5. Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia.

6. Jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od dochodu i przysługuje przez okres: 

1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.

2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci . 

3. 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.

4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci. 

5. 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

1. Co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny, rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

3. Osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.

4. W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

5. Osobom uprawnionym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który możesz pobrać TUTAJ. Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać osobiście druk w formie papierowej. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizyty w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie rodzicielskie do pobrania TUTAJ 

1. Poprzez Portal Informacyjno - Usługowy „emp@tia” - TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku 

w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń). 

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i nie zachodzi potrzeba wezwania wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji decyzję otrzymasz w terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Aby poznać terminy wypłaty świadczeń - kliknij TUTAJ

Wykaz numerów telefonicznych pracowników według pierwszych liter nazwisk wnioskodawców - kliknij TUTAJ. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1. Porodu – w przypadku matki albo ojca dziecka.

2. Objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka.

3. Objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku  rodziny zastępczej. 

4. Przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko. 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

1. W tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. 

2. Jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się: 

1. Począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. 

2. W przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej – od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia objęcia dziecka opieką. 

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, na które przysługuje świadczenie (w zależności od liczby dzieci urodzonych lub objętych opieką – 52 tygodnie, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni i 71 tygodni), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

W przypadku kiedy o świadczenie ubiega się ojciec dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.