Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

karta nr: UMB166

Jesteś rodzicem? Nie wiesz jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego.

Osoby mogące ubiegać się o zasiłek rodzinny to: 

1. Rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka.

2. Opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

3. Osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do: 

1. Ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 

2. Ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia lub

3. Ukończenia 24. roku życia, jeżeli osoba kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu i przysługuje: 

1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  

2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ustala się z zastosowaniem mechanizmu "złotówka za złotówkę".

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

1. Urodzenia dziecka.

2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

3. Samotnego wychowywania dziecka.

4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

6. Rozpoczęcia roku szkolnego.

7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim. 

2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 

3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. 

5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:  

A. Rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje. 

B. Ojciec dziecka jest nieznany. 

C. Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 

D. Sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 

E. Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który możesz pobrać TUTAJ i TUTAJ(wniosek na okres 2023/2024)  


Załączniki do wniosku, jeżeli Ciebie dotyczą, dostępne są poniżej: 

1. Oświadczenie o urlopie wychowawczym - TUTAJ

2. Oświadczenie o zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania - TUTAJ 

3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - TUTAJ 

4. Oświadczenie o niekorzystaniu dziecka z całodobowej opieki - TUTAJ 

5. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - TUTAJ 

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - TUTAJ 

7. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - TUTAJ 

8. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego tabela - TUTAJ 

Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 i pobrać druk w formie papierowej osobiście.  Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznego na wizytę w urzędzie.

Druk należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Nie zapomnij wypełnić załączników do wniosku, jeżeli dotyczą Twojej sytuacji rodzinnej. Uwaga! Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do pobrania TUTAJ 

1. Poprzez Portal Informacyjno - Usługowy „emp@tia” -TUTAJ

2. Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65.

3. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy Kancelarii Ogólnej nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń)

4. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i nie zachodzi potrzeba wezwania wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji np. w zakresie sytuacji dochodowej poprzez złożenie oświadczenia o utracie dochodu, uzyskaniu dochodu itp., wówczas wydawana jest decyzja administracyjna. 

W terminie miesiąca od złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.  

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo doświadczeń rodzinnych. 

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. 

2. W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 

3. W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 

4. W przypadku, gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

5. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku złożenia wniosku po terminach określonych powyżej, następuje od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego.  

Uwaga! Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem dodatku z tytułu: 

A. Urodzenia dziecka. 

B. Rozpoczęcia roku szkolnego.

C. Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

Chcesz poznać terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2023r., kliknij TUTAJ 

Wykaz numerów telefonicznych pracowników wg pierwszych liter nazwisk wnioskodawców, kliknij TUTAJ 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze  zm.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (t.j. Dz.U.  z 2021 r. poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)  

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r. poz. 726) 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 913) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio: 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny; 

2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: 

A. Formie opłacanego podatku.

B. Wysokości przychodu. 

C. Stawce podatku. 

D. Wysokości opłaconego podatku. 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

3.  Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia; 4. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej. 

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

A. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

B. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

C. Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

D. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. 

E. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. 

F. Przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: 

a. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. 

b. Lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

c. Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

d. Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

e.Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

6. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów; 7) kartę pobytu – 

w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

7. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy. 

8. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

9. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany. 

10. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne. 

11. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

12. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

13. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka. 

14. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 

15. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. 

16. Zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. 

17.  Zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. 

18. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

19. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania. 

20. Zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. 

21. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Ważne! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.