logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (WSR-V.0143.1.3.2019)

Podstawa prawna

-   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz. U. z 2017 poz. 180 ze zm.);
-   rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku
    w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu
    oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,
    a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r.,
    poz. 589);
-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.);
-   ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.);

-   uchwała Nr XII/219/19 Rady Miasta Bydhgoszczy z dnia 29 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).
2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu) oraz o wyposażeniu technicznym domu.
3. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające  wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.
4. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń
o niepełnosprawności wydanych przed tą datą, nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu
o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

5. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci przedkładają  PIT-37, PIT/0  lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika kwota dokonanego odliczenia.
6. Osoby ubiegające się o dodatek energetyczny przedkładają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Do wglądu:

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).
2. Naliczenie czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
4. Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (np. przekaz pocztowy, przelew)
5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego lub unijnego.
6. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu.
7. Rachunek (faktura) za energię elektryczną – przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach niewyposażonych  w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację
        ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.
8. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.
9. PIT-37, PIT/0  lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego  wynika kwota  dokonanego odliczenia z tytułu  ulgi podatkowej na dziecko/dzieci.
10.    Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

W ciągu miesiąca. W sprawach skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych,
ul. Wojska Polskiego 65 , parter , tel. 58-56-609, 58-56-606, 58-56-608, 58-56-607, 58-56-622, 58-56-619, 58-56-614 i 58-56-707 (kierownik referatu).
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 8.00-16.00; wt. 8.00-18.00; pt. 8.00-14.00.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

1.  Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta  BIP - (zakładka pomoc finansowa),
 w Wydziale Świadczeń Rodzinnych – Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej
 Dla Uczniów przy ul. Wojska Polskiego 65 ( parter ) oraz w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6.
2.  Dodatek mieszkaniowy - wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału i dodatku energetycznego, które wypłacane
są wnioskodawcy.
3. Dofinansowanie do czynszu przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym dochód nie przekracza 125% najniższej emerytury.
4. Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem
do 30% tzn.:

 
1 osoba - 35 m2 + 30% = 45,5 m2                                             
2 osoby - 40 m2 + 30% = 52,0 m2                 
3 osoby - 45 m2 + 30% = 58,5 m2  
4 osoby - 55 m2 + 30% = 71,5 m2   
5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5 m2  
6 osób - 70 m2 + 30% = 91,0 m2
7 osób - 75 m2 + 30% = 97,5 m2

 
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

5.   Wnioskodawca, na rzecz którego nienależnie został wypłacony dodatek mieszkaniowy będzie  zobowiązany do zwrotu świadczenia w podwójnej wysokości wraz z odsetkami.
6.   Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy wraz z odsetkami, który został przez organ umorzony stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dla osób tych sporządzany jest PIT -8C.

*  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego  i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U., poz. 195 i 1579 oraz z 2017r. poz. 60) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz.575, 1583 i 1860 oraz z 2017r. ,poz.60).                                               
     Zgodnie z powyższym dochodem są wszelkie wpływy stanowiące przysporzenie środków materialnych, które mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na zajmowane mieszkanie.