logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (WSR-V.0143.1.4.2020)

Podstawa prawna

-   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2133);
-   rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku
    w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu
    oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,
    a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r.,
    poz. 589);
-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.);
-   ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.);

-   uchwała Nr XII/219/19 Rady Miasta Bydhgoszczy z dnia 29 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).
2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu) oraz o wyposażeniu technicznym domu.
3. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające  wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.
4. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń
o niepełnosprawności wydanych przed tą datą, nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu
o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

5. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci przedkładają  PIT-37, PIT/0  lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika kwota dokonanego odliczenia.
6. Osoby ubiegające się o dodatek energetyczny przedkładają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Do wglądu:

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).
2. Naliczenie czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
4. Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (np. przekaz pocztowy, przelew)
5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego lub unijnego.
6. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu.
7. Rachunek (faktura) za energię elektryczną – przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach niewyposażonych  w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację
        ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.
8. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.
9. PIT-37, PIT/0  lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego  wynika kwota  dokonanego odliczenia z tytułu  ulgi podatkowej na dziecko/dzieci.
10.    Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

W ciągu miesiąca. W sprawach skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych,
ul. Wojska Polskiego 65 , parter , tel. 58-56-609, 58-56-606, 58-56-608, 58-56-607, 58-56-622, 58-56-619, 58-56-614 i 58-56-707 (kierownik referatu).
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 8.00-16.00; wt. 8.00-18.00; pt. 8.00-14.00.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

1.  Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta  BIP - (zakładka pomoc finansowa),
 w Wydziale Świadczeń Rodzinnych – Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej
 Dla Uczniów przy ul. Wojska Polskiego 65 ( parter ) oraz w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6.
2.  Dodatek mieszkaniowy - wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału i dodatku energetycznego, które wypłacane
są wnioskodawcy.
3. Dofinansowanie do czynszu przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym dochód nie przekracza 125% najniższej emerytury.
4. Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem
do 30% tzn.:

 
1 osoba - 35 m2 + 30% = 45,5 m2                                             
2 osoby - 40 m2 + 30% = 52,0 m2                 
3 osoby - 45 m2 + 30% = 58,5 m2  
4 osoby - 55 m2 + 30% = 71,5 m2   
5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5 m2  
6 osób - 70 m2 + 30% = 91,0 m2
7 osób - 75 m2 + 30% = 97,5 m2

 
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

5.  W celu weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego może być przeprowadzony wywiad  środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia w wyniku wywiadu, że: 1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu rodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących
i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.
6.  Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest również przedkładać inne  niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego naliczenia świadczenia.    
7. Wnioskodawca, na rzecz którego nienależnie został wypłacony dodatek mieszkaniowy będzie  zobowiązany do zwrotu świadczenia w podwójnej wysokości wraz z odsetkami.
8.   Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy wraz z odsetkami, który został przez organ umorzony stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dla osób tych sporządzany jest PIT -8C.

*  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się między innymi: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Zgodnie z powyższym dochodem są wszelkie wpływy stanowiące przysporzenie środków materialnych, które mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na zajmowane mieszkanie.