logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego (WMG-I.0143.2.12.2018.NP)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty

1. Mapa z projektem podziału.

2. Wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca dzieloną nieruchomość.

3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej.

4. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

5. Wykaz zmian gruntowych.

6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok.nr 6, tel. 52 58 58 414

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Dodatkowe informacje

Wydanie decyzji odbywa się dwuetapowo :

w I etapie wydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.

etap IIkończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.