logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r . poz. 2101)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1246)

Wymagane dokumenty

Na wniosek właściciela/władającego nieruchomością zgodnie z treścią formularza. Wniosek należy uzasadnić, tzn. wskazać powód żądania przeprowadzenie klasyfikacji (dotyczy gruntów, dla których klasyfikacja została już dokonana)

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie. 

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej odręczenia

Dodatkowe informacje

1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
3. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
- na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
- na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; - na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych
- w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
- po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich