logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozgraniczanie nieruchomości (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Rozdział 6 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości

2. Załączniki: aktualny odpis z księgi wieczystej

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

 

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414

 

Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie nie służy zażalenie

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej w trybie art. 33, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje

Kopie dokumentów składane w toku postepowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Organ prowadzący postepowanie rozgraniczeniowe wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia  rozgraniczenia nieruchomości.