logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych i w opłacie skarbowej (WPL-II.0143.4.5.2020)

Podstawa prawna

Art. 72-77 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” (Wnioski) oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Zwrot nadpłaty następuje w terminie:

1. 30 dni od dnia wydania nowej decyzji – jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji;
2. 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
3. 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji;
4. 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74;
5. 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją),
6. bez zbędnej zwłoki w przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej,
ul. Jezuicka 6-14,


1. Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 103 (tel. 52 58 58 122), pokój nr 104 (tel. 52 58 58 648), pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249),

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249);


2. Podatek od rolny, leśny

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16, parter, pokój nr 2 (tel. 52 58 58 997),

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249);


3. Opłata skarbowa

Osoby fizyczne i prawne:
ul. Jezuicka 16, parter, pokój nr 3 (tel. 52 58 58 246);


4. Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne i prawne:
ul. Jezuicka 16, parter, pokój nr 2 (tel. 52 58 58 997).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 974).

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000