logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2018, poz. 29).

 

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 12 , tel. 52 58-58-422

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

-