logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udostepnienie danych ze zbiorów rejestrów dowodów osobistych (WSO-III.0143.33.6.2019)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2019.653 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

  7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i

  odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2020, poz. 31)

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

  rejestru danych kontaktowych (Dz.U. 2019.2467)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570)

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r. poz. 319)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r. poz. 1604)

- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2096)


 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty lub legitymacja służbowa do wglądu

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

- dowód wpłaty opłaty skarbowej, gdy jest wymagana,

W przypadku stwierdzenia braków, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

- pełny odpis przetworzonych danych osobowych - 31zł.

- poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów znajdujących się w kopercie dowodowej, wystawionych przez Referat Dowodów Osobistych – od każdej rozpoczętej strony – 5zł.

Rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy

    Bank PEKAO S.A.:  

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

Termin

- odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie

Jednostka odpowiedzialna

Referat Dowodów Osobistych

Wydziału Spraw Obywatelskich

Ul. Jezuicka 6A, pokój nr 1,

85-102 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich

Dodatkowe informacje

- organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczący tej osoby przetwarzanych przez ten organ w RDO.

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Osoba, której dane są przetwarzane w RDO, ma prawo do wglądu do swoich danych, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w rejestrze danych kontaktowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych (RDK)

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

·         pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,

·         listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Bydgoszczy można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Ministra Cyfryzacji.

 

Administrator- Prezydent Miasta Bydgoszczy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez iod@um.bydgoszcz.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na Pani/Pana rzecz. Do podmiotów uprawnionych do wykorzystywania Pani/Pana danych należą:

·         organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego;

·         jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe;

·         samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

·         Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

·         Narodowy Fundusz Zdrowia;

·         państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;

·         uczelnie;

·         podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

·         organy wyborcze;

·         Polski Czerwony Krzyż − w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących − kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju
w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

·         wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;

·         samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

·         usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu;

·         przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych informacji o zgonie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

·         wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

·         aktualizowania danych w zakresie  adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą;

·         usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale  niezbędne do dokonania wpisu w RDK/ przystąpienia do RDK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.         Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta Bydgoszczy.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresemwww.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem Miasta Bydgoszczy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez emailiod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta  Bydgoszczy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzeziod@um.bydgoszcz.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

· wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane be

bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.