logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. (WPL-III.0143.2.4.2019)

Podstawa prawna

 

1.            art. 14b § 1-5a, art. 14c § 1-4, art. 14d, art. 14e, art. 14f § 1-3, art. 14g, art. 14h, art. 14i w związku art. 14j § 1-3, art. 165a, art. 169 § 1-4, art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze. zm.);

2.            art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1302 ze zm.);

3.            ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1546 ze. zm.).

Wymagane dokumenty

 

1.            wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz z zawarciem wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego;

2.            oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej;

3.            kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej do wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku),

4.            w przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Ordynacja podatkowa[1] lub dokument stwierdzający udzielenie prokury dla prokurenta,

5.            w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób wnoszących wniosek do reprezentowania wnioskodawcy.[1] Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa przewiduje 3 rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń. Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra Finansów. Pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z Ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej indywidualnej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Opłaty

 

1.            zgodnie z art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00zł, a w przypadku grupowej interpretacji wskazaną kwotę trzeba pomnożyć przez liczbę wnioskodawców (art. 14r § 4 ww. ustawy), którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji można dokonywać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych –

72 1240 6452 1111 0010 4788 1838,

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi na podstawie art. 14f § 2b ww. ustawy wyłącznie w przypadku: wycofania wniosku – w całości, wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpowiedniej części, uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części,

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.            zgodnie z art. 1 § 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej wysokości 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty za pełnomocnictwo można dokonywać w formie gotówkowej bez dodatkowej prowizji w Banku Pekao S.A. lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszcz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 

Forma rozstrzygnięcia spraw interpretacyjnych:

1.      Wydanie Indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ponadto stosownie do art. 14j § 2a ustawy Ordynacja podatkowa wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa uprawniony jest do: zmiany interpretacji indywidualnej, uchylenia i stwierdzenia jej wygaśnięcia oraz zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a;

2.            Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,

3.            Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Termin

Pisemna indywidualna interpretacja składana przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie interpretacji w tym terminie oznacza, że została wydana interpretacja stwierdzająca w pełnym zakresie prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy. Termin 3-miesięczy jest terminem, w którym powinno nastąpić wydanie, a nie doręczenie wydanej interpretacji. Samo doręczenie wydanej interpretacji może nastąpić już po upływie tego terminu. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Wnioskodawca zgodnie z art. 14d § 3 ustawy Ordynacja podatkowa ma prawo w każdym czasie wystąpienia z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8 -10 pok.1

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 58-58-255

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje

1.            Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego podatnika lub inny podmiot gospodarczy lub dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny art. 14r ustawy ordynacja podatkowa). Przy wnioskach wspólnych składanych przez dwóch lub więcej zainteresowanych należy wskazać tego wnioskodawcę, który będzie stroną postępowania i do którego np. będzie kierowana główna korespondencja w sprawie. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

2.            Wnosząc o indywidualną interpretację podmiot/zainteresowani uczestnicy muszą wykazać interes prawno-podatkowy, gdyż interpretacja indywidualna nie stanowi abstrakcyjnego wyjaśnienia przepisów prawnych, lecz jest dokonaniem oceny prawnej stanowiska wnioskującego na tle zindywidualizowanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który jest przedstawiony przez podatnika we wniosku. Organ analizując wniosek nie może domyślać się. jakie przepisy i na tle jakiego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego budzą wątpliwości wnioskodawcy, gdyż ustalenie tych okoliczności leży w interesie strony. Wobec powyższego składając wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji strona zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy jest zobowiązana do przedstawienia wyczerpującego (pełnego) stanu faktycznego lub opisu zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Opis stanu faktycznego powinien być jak najbardziej szczegółowy, konkretny i wyczerpujący, niebudzący wątpliwości, a także dotyczyć wszystkich aspektów sprawy będących przedmiotem wniosku. Wnioskujący winien w sposób logiczny i rzeczowy przedstawić w stanie faktycznym albo w zdarzeniu przyszłym sytuację, która jego zdaniem budzi wątpliwości. W celu uszczegółowienia stanu faktycznego albo opisu zdarzenia przyszłego strona występująca z wnioskiem powinna na przykładzie wybranej sytuacji zobrazować okoliczności budzące największe wątpliwości i na bazie tego zagadnienia przedstawić własne stanowisko w sprawie.

3.            Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa nie ma obowiązku wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Organ wydaje postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku.

4.            Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Oznacza to, że przedmiotem interpretacji nie mogą być takie przepisy, jak te dotyczące pełnomocnictw, czynności sprawdzających, uprawnień organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w toku kontroli, gdyż zgodnie z doktryną orzecznictwa sądowo-administracyjnego skutki ochronne mogą dotyczyć wyłącznie zastosowania się do interpretacji związanej z materialnym prawem podatkowym (wyrok NSA z 8 stycznia 2014 roku sygn.. akt II FSK 143/12, wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 roku sygn.. akt I SA/Łd 185/11, wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 lutego 2011 roku sygn.. akt I SA/Łd 1195/10).

5.            Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nie przysługuje, jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

6.            Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

7.            Interpretacja indywidualna musi obejmować: wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Wyjątkowo organ może odstąpić od uzasadnienia prawnego interpretacji, jeśli uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku za prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska oraz jego uzasadnienie. Organ dokonuje oceny stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez podatnika. Nie ma możliwości jego modyfikowania lub weryfikowania z danymi rzeczywistymi. Nie prowadzi się bowiem postępowania dowodowego co do stanu przedstawionego przez podatnika we wniosku. Organ może co najwyżej wezwać podatnika do uzupełnienia przedstawionego stanu zawartego we wniosku o brakujące elementy, konieczne do wydania indywidualnej interpretacji.

8.            Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

9.            Do terminu do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

10.         Organ podatkowy może:

a.            zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość uwzględniając orzecznictwo sadów Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

b.            uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, w przypadku gdy wniosek nie dotyczył przepisów prawa podatkowego, lub wnioskiem wystąpił podmiot, który nie był zainteresowany,

c.            stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym,

d.            uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna.

O każdej dokonanej zmianie organ zawiadamia wnioskodawcę stosownym aktem administracyjnym.

11.         W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

12.         Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

13.         W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej.

14.         W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informacje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia.

 

Powyższa karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.

 

Formularze do pobrania