logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zaświadczeń (WPL-II.0143.1.10.2020)

Podstawa prawna

Art. 306a-306ha ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowej, w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” (Wnioski) oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

1) Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł;

2) Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
Referat Księgowości Podatkowej,
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 16, parter, pok. 3 (tel. 52 58 58 246).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie następujące rodzaje zaświadczeń:
- o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości podatkowych,
- o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy,
- o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
- o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym,
- inne zaświadczenia określone w Dziale VIIIa Ordynacji podatkowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 974) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000