logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego (WPL-I.0143.5.8.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z dnia 19 października 2018 r., poz. 1005),

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 3 grudnia 2018 r., poz. 6054).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
•    druk IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego,
•    druk ZL-1/A – Dane o nieruchomościach leśnych,
•    ZL-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,
•    ZL-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach;

Osoby prawne:
•    druk DL-1 – Deklaracja na podatek leśny,
•    druk ZL-1/A – Dane o nieruchomościach leśnych,
•    ZL-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,
•    ZL-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 6-14, parter, pok. 3 (tel. 52 58 58 300).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Podatnikami podatku leśnego, zgodnie za art. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)  właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3,
2)  posiadaczami samoistnymi lasów,
3)  użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku leśnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Jak stanowi art. 3  ustawy o podatku leśnym, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IL-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku leśnego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (druk DL-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (druk ZL-1/B).

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek leśny oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.