logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku leśnym (WPL-I.0143.6.9.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1018).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
•    IL-1 (1) – Informacja o lasach (do każdej informacji IL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIL-1 (1), stanowiący jej integralną część),
•    ZIL-1 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
•    ZIL-2 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia),
•    ZIL-3 (1) – Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy las stanowi własność więcej niż jednej osoby);

Osoby prawne:
•    DL-1 (1) – Deklaracja na podatek leśny (do każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1), stanowiący jej integralną część),
•    ZDL-1 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
•    ZDL-2 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia).

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 6-14, parter, pok. 3 (tel. 52 58 58 300).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek leśny oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności leśnej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu), informację na podatek leśny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru; w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności leśnej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.