logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku od nieruchomości (WPL-I.0143.2.10.2019)

Podstawa prawna

Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 3 grudnia 2018 r., poz. 6053),

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 3 grudnia 2018 r., poz. 6054).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
•    IN-1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
•    ZN-1/A – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w posiadaniu podatnika,
•    ZN-1/B – Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
•    ZN-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach;

Osoby prawne:
•    DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości,
•    ZN-1/A – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w posiadaniu podatnika,
•    ZN-1/B – Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
•    ZN-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).


Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16, parter (tel. 52 58 59 191);

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 110 (tel. 52 58 58 047).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części), informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IN-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje (druk DN-1), w terminie 14 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części); podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Uwaga – obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk ZN-1/B).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.