logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku od nieruchomości (WPL-I.0143.2.11.2020)

Podstawa prawna

Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104),

Uchwała Nr XVIII/423/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 2019 r., poz. 6675).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
•    IN-1 (1) – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (do każdej informacji IN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIN-1 (1), stanowiący jej integralną część),
•    ZIN-1 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
•    ZIN-2 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia),
•    ZIN-3 (1) – Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby);

Osoby prawne:
•    DN-1 (1) – Deklaracja na podatek od nieruchomości (do każdej deklaracji DN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDN-1 (1), stanowiący jej integralną część),
•    ZDN-1 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
•    ZDN-2 (1) – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia).

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 6-14, parter, pokój nr 3 (tel. 52 58 58 300) / pokój nr 4 (tel. 52 58 58 252), I piętro, pokój nr 107 (tel. 52 58 58 067), pokój nr 120 (tel. 52 58 58 645);

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 110 (tel. 52 58 58 047).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części), informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru; w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części); podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Uwaga – obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.