logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku rolnym (WPL-I.0143.4.8.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z dnia 19 października 2018 r., poz. 1004),

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 3 grudnia 2018 r., poz. 6054).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
•    IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego,
•    ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych,
•    ZR-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym,
•    ZR-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach;

Osoby prawne:
•    DR-1 – Deklaracja na podatek rolny,
•    ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych,
•    ZR-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym,
•    ZR-1/C – Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 6-14, parter, pok. 3 (tel. 52 58 58 300).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (m.in. zajęcie w trakcie roku podatkowego gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego), informację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IR-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje (druk DR-1), w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym (druk ZR-1/B).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.